Algemene Voorwaarden

INVOERING

Welkom bij LuvHerbs. Wij zijn gespecialiseerd in een reeks kruidenproducten, waaronder zorgvuldig samengestelde melanges en selecties van één kruid, allemaal met 100% natuurlijke bloemen en kruiden, en vrij van illegale stoffen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw interactie met onze producten en website.

LEEFTIJDSBEPERKING

We hebben een leeftijdsbeperking van 21+ ingesteld voor de aankoop en het gebruik van onze Pre-Rolls-producten, waarmee we onze inzet voor verantwoord gebruik versterken.

BEOOGD GEBRUIK

Onze kruidenproducten zijn veelzijdig en ontworpen voor uiteenlopende toepassingen. LuvHerbs is echter niet aansprakelijk voor enig gebruik dat verder gaat dan het voorgestelde gebruik.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE CONSUMENT

Klanten moeten zorgen voor een goede opslag van onze producten en zijn verantwoordelijk voor het behoud van de kwaliteit ervan. Wij wijzen aansprakelijkheid af voor aankopen gedaan via externe wederverkopers, inclusief maar niet beperkt tot problemen met betrekking tot het naleven van leeftijdsbeperkingen en verkeerde productinformatie.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

Hoewel onze producten bestaan uit hoogwaardige, puur natuurlijke kruiden, raden wij u aan vóór gebruik een arts te raadplegen. Het roken van welke stof dan ook, inclusief kruidenproducten, brengt inherente gezondheidsrisico's met zich mee. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om producten veilig op te slaan, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

RETOUREN EN TERUGBETALINGEN

Retourzendingen van producten zijn binnen een bepaalde termijn acceptabel, op voorwaarde dat ze ongeopend blijven. Terugbetalingen worden in de vorm van credits op uw LuvHerbs-account geplaatst, onder aftrek van de toepasselijke verzendkosten.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN JURIDISCHE NALEVING

LuvHerbs wijst alle aansprakelijkheid af voor juridische gevolgen die voortvloeien uit de aankoop en het gebruik van onze producten. Naleving van lokale, landelijke, staats- en federale wetten is de verantwoordelijkheid van de koper. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verkopen aan derden.

BETALING EN FACTURERING

Op onze website worden de betalingsvoorwaarden beschreven, inclusief verschillende geaccepteerde methoden, zoals uiteengezet tijdens het afrekenproces.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle inhoud op de LuvHerbs-website is het exclusieve eigendom van LuvHerbs, beschermd onder auteursrechtwetten.

WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

LuvHerbs behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden indien nodig te wijzigen, waarbij wijzigingen onmiddellijk van kracht worden na publicatie op de website.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, waarbij eventuele geschillen binnen deze wettelijke kaders worden beslecht.

CONTACTGEGEVENS

Voor vragen of opmerkingen over deze voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via info@luvherbs.com

NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

NALEVINGCONTROLE

LuvHerbs behoudt zich het recht voor om leeftijdscontroles uit te voeren en kan service weigeren of bestellingen annuleren als wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat producten worden gekocht door personen jonger dan 21 jaar.

EDUCATIEVE MIDDELEN

Voor meer informatie over verantwoord productgebruik en gezondheidsoverwegingen moedigen we klanten aan om onze educatieve bronnen te raadplegen of contact op te nemen met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

OVEREENKOMST EN BELOVING

Door onze website te lezen en te blijven gebruiken en onze Pre-Rolls te kopen, gaat u ermee akkoord en zweer plechtig dat u 21 jaar of ouder bent, en erkent u de algemene voorwaarden die zijn uiteengezet in deze disclaimer inzake aansprakelijkheid voor productgebruik. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, dient u af te zien van de aankoop van onze Pre-Rolls-producten.

VRIJWARING

U stemt ermee in om luvherbs.com en onze huidige en toekomstige gelieerde ondernemingen, partners, aannemers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en leden schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde. -partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zijn. U stemt ermee in dat wij de dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken, op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen') stemt u ermee in dat wij, op elk moment, zonder enige beperking, de opmerkingen die u naar ons doorstuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins op elk medium kunnen gebruiken. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden. . U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van een derde partij schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

Winkelwagen